1. Allmänt

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder våra tjänster. Ditt användande av tjänsterna förutsätter att du accepterar dessa villkor. Användarvillkoren gäller för alla besökare, användare eller andra parter som använder våra tjänster.

Genom att bli medlem godkänner du att Partner in Ride kan skicka dig e-post innehållande, men inte uteslutande till, information kring dina bokningar, betalningar, betygsättning, samt rekommenderade övriga informationskällor eller produkter från oss eller våra samarbetspartners.

Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev kan du avanmäla dig när du vill genom att klicka på länken längst ned i mejlet och följa anvisningarna.

2. Användning av webbplatsen

Webbplatsen utgör en marknadsplats där “Handledare” matchas med personer som är intresserade av att få hjälp; ”Elever”, i exempelvis övningskörning även kallad “Bokning”. Partner in Ride erbjuder endast en marknadsplats för förmedling av Handledare och Elever samt verktyg för att underlätta körkortsutbildningen. Detta innebär att Partner in Ride inte själva åtar sig eller utför några uppdrag. Partner in Ride ansvarar därför inte för förmedlade bokningars kvalitet. Avtal om bokning utfärdas direkt mellan Handledare och Elev. Partner in Ride är inte i något fall avtalspart. Du är själv skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa din och inblandade parters säkerhet samt efterföljer gällande lagar och regler vid användandet av vår hemsida samt utövningen av din bokning. Partner in Ride är inte en trafikskola och information som delas på hemsidan av oss eller andra medlemmar är endast av vägledande art.

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan person. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål, eller, vid användningen av våra tjänster, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur eller dela olagligt innehåll, inklusive men inte begränsat till, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av våra tjänster, användningen av tjänsterna eller tillträde till tjänsterna eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

3. Ansvarsbegränsning

Partner in Ride förbehåller sig rätten till gottgörelse, inklusive nekande av rabatt, återbetalning, arvodesutbetalning eller uppsägning av ditt konto, kommentarer eller annullerande av bokningar, om bedrägeri, manipulation, missbruk mot Partner in Rides användarvillkor eller tekniska fel misstänks ha inträffat.

Priserna för våra produkter och tjänster kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta våra tjänster (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi tar inte ansvar för dig eller någon tredje part för ändringar, upphävande eller tillfälligt eller permanent upphörande av våra tjänster.
I händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut och jämförbar händelse utanför Partner in Rides kontroll, och som ej skäligen skulle kunnat förutses, som gör att Partner in Ride ej kan fullfölja sina åtaganden, ska Partner in Ride vara befriat från skyldighet att fullfölja sådana åtaganden.

Vi är inte ansvariga för om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Vilket som helst beroende av materialet på denna sida sker på egen risk, och Partner in Ride bär inget ansvar för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av fel eller brister i tjänster eller material. Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

Visst innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjeparts policy och praxis och se till att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, påståenden, oro eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

4. Betalning

Betalning för lektioner som en Handledare utför åt en Elev sker med tredje partens betalningslösning såsom PayPal. En bokning kan betalas efter att elevens bokningsförfrågan är bekräftad av Handledaren. 20% av bokningsavgiften används som förmedlingsavgift för att finansiera Partner in Ride’s tjänster, drift och vidareutveckling. Förmedlingen av ersättningen innebär inte att en Elev eller Handledare på något vis är anställd eller har ett uppdragsförhållande till Partner in Ride. Ersättning till Handledare utbetalas i samband med slutförd bokning, eller månadsvis, förutsatt att Partner in Ride erhållit rätt bankuppgifter. Bankuppgifter anges genom att uppdatera er PayPal-mottagaradress via respektive Handledares admin-sida.
Notera att det strider mot användarvillkoren att manipulera eller ta betalt för övningskörning utanför Partner in Ride’s betalsystem samt att alla förmåner kring användandet av Partner in Ride’s tjänster då upphör. Partner in Ride förbehåller sig rätten att, utan förvarning, avsluta konton vid missbruk eller misstänksam användning inklusive rätten till utbetalning av arvoden eller återbetalning av tidigare köp.

5. Avbokningar och Återbetalningar

För bokningar med Handledare hos Partner in Ride kan en Elev avboka till och med 24 timmar innan dess att bokningen påbörjas till full återbetalning. En Handledare kan avboka en bokning fram till och med att bokningen avslutas. Som Elev avbokar du din lektion genom att be om återbetalning under Ordrar i ditt konto, och som Handledare ställer du in en bokning inne i Handledarpanelen.
För produkter köpta av Partner in Ride gäller, om inget annat anges, 100%-Nöjd garanti vilket innebär att du som ny kund kan lämna tillbaka produkten för full återbetalning inom 30 dagar från köp.

5.1 Tvister

Om du vill öppna ett tvistärende angående en bokning meddelar du oss omgående genom att beskriva händelsen och bifoga ditt bokningsnummer till support (at) partnerinride.se. Ett exempel på ett sådant fall är då en Handledare uppenbart inte har levererat tjänsten som överenskommet och beskrivet i deras handledarerbjudande. Se därför till att noggrannt dokumentera händelsen för att kunna styrka ditt ärende vid en eventuell tvist.

6. Partner in Ride’s erbjudanden vid bokningar

Vid bokningar som sker vi Partner in Ride tar du automatisk del av ett antal kompletterande förmåner.

6.1 Angående Betalningsskyddet

Eftersom bokning och betalning sker via betaltjänsten PayPal hanteras och förvaltas dina pengar och betalinformation av en oberoende tredje part. Det innebär att du som Elev och Handledare kan vara trygg med att betalning sker på ett säkert sätt emellan er men också oss som förmedlare på Partner in Ride. Vid eventuella tvister kan du även i vissa fall skyddas av PayPal’s Köparskydd och Säljarskydd. Tänk på att noggrant dokumentera händelsen för att kunna styrka ditt ärende.

6.2 Angående Verifierade Behörigheter

Följande funktion är under utveckling och kommer att lanseras inom kort.

Då en Handledare ansöker om att bli en handledare hos Partner in Ride utförs en kontroll av deras identitet, körkortsbehörighet och bakgrund gentemot Finansinspektionens Sanktionslista. Detta görs via en oberoende tredjepartstjänst som uppfyller kraven för KYC/AML regelverken.

6.3 Angående Försäkringstillägget

När du bokar en körning via Partner in Ride omfattas du automatiskt av vår tilläggsförsäkring. Försäkringen är dock för närvarande inte aktiv då försäkringsvillkoren fortfarande är under förhandling. När förhandlingarna är klara kommer du att kunna läsa villkoren för försäkringen här.